Lehrinhalte (Auszug Modulhandbuch):

  • Werkvertragsrecht gemäß § 631 ff. BGB,
  • Bauvertragsarten nach § 5 VOB/A,
  • Regelungen der VOB/B,
  • Regelungen der VOB/C.